Uppdaterad information – ny tidplan för MPEG4-migration i marknätet.

Jag skrev om detta tidigare men 20210330 fick jag information om att ändringen är flyttad till oktober 2021.

Teracom har, efter samråd med marknadens aktörer, beslutat att senarelägga genomförandet av MPEG4-migrationen i marknätet för TV från maj 2021 till oktober 2021. Detta krävs för att kvalitetssäkra den nya plattformen och garantera en fortsatt hög robusthet i marknätet. Uppdaterad tidplan finns i slutet av detta inlägg. Några rättelser av tabellen som summerar nätförändringar har också lagts in i denna version (se gulmarkeringar).

Den 19 oktober blir det ändringar i marknätet för oss som bor i Gästrikland.

I oktober 2021 kommer ett 20-tal TV-kanaler i marknätet för TV (för mottagning via vanlig antenn) att uppgraderas till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. Uppgraderingen kommer att resultera i en förbättrad bildkvalitet samt medge att fler kanaler kan sändas i HD-kvalitet.

Bakgrund till förändringen.

I september 2020 beslutade myndigheten för press, radio och TV (MPRT) att alla programtjänster (TV-kanaler) i marknätets mux 2 och 3 skall övergå till att nyttja den mer effektivare komprimeringstekniken MPEG4. Enligt uppdaterade sändningsvillkor skall berörda TV-kanaler börja använda MPEG4-tekniken senast den 31 maj 2021. Parallellt med detta har Sveriges Television (SVT) beslutat att TV-kanalerna i mux 1 också skall gå över till MPEG4, vilket möjliggör att SVT1 och SVT2 kommer kunna sändas i HD-kvalitet i SVT’s mux 1.

Beskrivning av nätförändringar

Övergripande

Omläggningen kommer att genomföras regionvis i etapper över Sverige. På omläggningsdagen läggs utsändningen om på på alla muxar inom berört område.
Övergripande sker följande på omläggningsdagen:

  • Samtliga TV-kanaler som idag ligger i mux1-3 övergår till MPEG4-tekniken.
  • 11 TV-kanaler byter muxinplacering.
  • Parallellsändning av SD/HD upphör.
  • Regionala sändningar på SVT2 upphör.

Notera att det inte sker några frekvensbyten ute på sändarstationerna i denna omläggning.

Byte av sändningsteknik / muxinplacering

Tabellen nedan listar de kanaler som berörs vid omläggningen och hur. Förändringar varierar per kanal med avseende på muxinplacering, signalering, komprimeringsteknik och utsändningsteknik.
(Öppna bilden i ny flik om du vill zooma eller göra den större för att se detaljer)

* DVB-T2 nyttjas redan i MUX 3 i delar av landet.

Parallellsändning av SD/HD upphör

För närvarande parallellsänds TV-kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 både som SD-kanaler (kanalplats 1-5) och i HD-kanaler (kanalplats 61-65). I samband med MPEG4-migrationen upphör denna parallellsändning och de fem kanalerna kommer därefter enbart att sändas ut som HD-kanaler. De fem HD-kanalerna kommer då att återfinnas på kanalplats 1-5 och vara inplacerade i mux 1 (SVT1 HD och SVT2 HD) respektive mux 2 (TV3 HD, TV4 HD och Kanal 5 HD, Utsändningen kommer att ske i DVB-T/MPEG4.

Regional nedbrytning av SVT2 upphör – nytt Service ID

I samband med MPEG4-migrationen så upphör SVT2 att vara regionalt nedbruten i marknätet för TV. Till följd av detta kommer kanalplats få ny signalering med nytt, nationellt Service ID (SID). Samtidigt kommer kanalplats 97 att tas bort från kanallistan.

TV-mottagarutrustning som låser in med hjälp av programkanalens signalering (service-ID/programnummer) kommer att behöva uppdatera/ändra signalering (service-ID/programnummer) efter omläggningen för att fortsatt kunna ta emot SVT2. För konsument-TV-mottagare räcker det med att göra en kanalsökning, medan professionell TV-mottagarutrustning i t.ex. kabel-TV-anläggningar kan service-ID/programnummer behövas ändras manuellt. Se tabell ovan för det nya nationella SID-värdet.

Så här påverkas tittarna

Krav på mottagare med stöd för MPEG-4

För att fortsatt kunna titta på alla TV-kanaler efter genomförd omläggning behövs en TV-mottagare med stöd för MPEG4-tekniken.

Sändningsuppehåll

På själva omläggningsdagen kommer Teracom att växla över till en ny teknisk plattform, vilket kommer att beröra hela nätet dvs. alla muxar. I samband med omläggningen kommer det därför bli kortare sändningsuppehåll i berört område. Omläggningen kommer att påbörjas efter klockan 10:00 och beräknas vara klar senast klockan 18:00.

Uppdaterad information kommer att finnas på www.teracom.se

Behov av kanalsökning/ominstallation

Tittarna kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation på sin TV-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla TV-kanalerna efter genomförd omläggning. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter klockan 18:00 på omläggningsdagen.

Tidsplan och områdesindelning

Omläggning kommer att genomföras regionvis i fem etapper över Sverige. Nedan redovisas datum för omläggning och övergripande regionindelning. Kartan ger också en överskådlig bild av MPEG4-migrationens fem etapper.

Detaljerad regionsindelning på storstationsnivå kommer att delges i senare skede.
Uppdaterad information kommer att finnas på www.teracom.se


I samband med detta skriver Boxer på sin webbsida att man kan få hjälp med kanalsökningen för en kostnad av 399 kronor efter RUT-avdrag.

Men detta är FEL, för Skatteverket godkänner endast RUT-avdrag för att reparera, installera och underhålla paraboler och TV-antenner som kan ta emot datatrafik.

Inget avdrag för följande:
Installation, reparation och underhåll av TV-apparater som endast tar emot TV-signaler.

Så det är mycket stor risk att du som nyttjar Boxers erbjudande kommer att få betala ytterligare 399 kronor när Skatteverket inte godkänner avdraget.

Kommentarer inaktiverade.