Information om MPEG4-migration i marknätet för TV

Uppdatering 20210330.

Teracom har, efter samråd med marknadens aktörer, beslutat att senarelägga genomförandet av MPEG4-migrationen i marknätet för TV från maj 2021 till oktober 2021. Detta krävs för att kvalitetssäkra den nya plattformen och garantera en fortsatt hög robusthet i marknätet.


Uppdatering 20210304.

Det kommer inte att krävas något programkort/abonnemang för att kunna ta emot TV4 HD efter genomförd MPEG4-migration. TV4 HD (i mux 2, kanalplats 4) kommer att sändas som en fri-tv-kanal efter genomförd nätförändring.


Den 18 maj 19 oktober blir det ändringar i marknätet för oss som bor i Gästrikland.

Under våren 2021 kommer ett 20-tal TV-kanaler i marknätet för TV (för mottagning via vanlig antenn) att uppgraderas till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. Uppgraderingen kommer att resultera i en förbättrad bildkvalitet samt medge att fler kanaler kan sändas i HD-kvalitet.

Bakgrund till förändringen.

I september 2020 beslutade myndigheten för press, radio och TV (MPRT) att alla programtjänster (TV-kanaler) i marknätets mux 2 och 3 skall övergå till att nyttja den mer effektivare komprimeringstekniken MPEG4. Enligt uppdaterade sändningsvillkor skall berörda TV-kanaler börja använda MPEG4-tekniken senast den 31 maj 2021. Parallellt med detta har Sveriges Television (SVT) beslutat att TV-kanalerna i mux 1 också skall gå över till MPEG4, vilket möjliggör att SVT1 och SVT2 kommer kunna sändas i HD-kvalitet i SVT’s mux 1.

Beskrivning av nätförändringar

Övergripande

Omläggningen kommer att genomföras regionvis i etapper över Sverige. På omläggningsdagen läggs utsändningen om på på alla muxar inom berört område.
Övergripande sker följande på omläggningsdagen:

  • Samtliga TV-kanaler som idag ligger i mux1-3 övergår till MPEG4-tekniken.
  • 11 TV-kanaler byter muxinplacering.
  • Parallellsändning av SD/HD upphör.
  • Regionala sändningar på SVT2 upphör.

Notera att det inte sker några frekvensbyten ute på sändarstationerna i denna omläggning.

Byte av sändningsteknik / muxinplacering

Tabellen nedan listar de kanaler som berörs vid omläggningen och hur. Förändringar varierar per kanal med avseende på muxinplacering, signalering, komprimeringsteknik och utsändningsteknik.
(Öppna bilden i ny flik om du vill zooma eller göra den större för att se detaljer)

* I mux 3 nyttjas DVB-T2 redan i delar av landet.

Parallellsändning av SD/HD upphör

För närvarande parallellsänds TV-kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 både som SD-kanaler (kanalplats 1-5) och i HD-kanaler (kanalplats 61-65). I samband med MPEG4-migrationen upphör denna parallellsändning och de fem kanalerna kommer därefter enbart att sändas ut som HD-kanaler. De fem HD-kanalerna kommer då att återfinnas på kanalplats 1-5 och vara inplacerade i mux 1 (SVT1 HD och SVT2 HD) respektive mux 2 (TV3 HD, TV4 HD och Kanal 5 HD, Utsändningen kommer att ske i DVB-T/MPEG4.

Regional nedbrytning av SVT2 upphör – nytt Service ID

I samband med MPEG4-migrationen så upphör SVT2 att vara regionalt nedbruten i marknätet för TV. Till följd av detta kommer kanalplats få ny signalering med nytt, nationellt Service ID (SID). Samtidigt kommer kanalplats 97 att tas bort från kanallistan.

TV-mottagarutrustning som låser in med hjälp av programkanalens signalering (service-ID/programnummer) kommer att behöva uppdatera/ändra signalering (service-ID/programnummer) efter omläggningen för att fortsatt kunna ta emot SVT2. För konsument-TV-mottagare räcker det med att göra en kanalsökning, medan professionell TV-mottagarutrustning i t.ex. kabel-TV-anläggningar kan service-ID/programnummer behövas ändras manuellt. Se tabell ovan för det nya nationella SID-värdet.

Så här påverkas tittarna

Krav på mottagare med stöd för MPEG-4

För att fortsatt kunna titta på alla TV-kanaler efter genomförd omläggning behövs en TV-mottagare med stöd för MPEG4-tekniken. För vissa kanaler blir det även krav på att mottagaren har stöd för utsändningstekniken DVB-T2.

Sändningsuppehåll

På själva omläggningsdagen kommer Teracom att växla över till en ny teknisk plattform, vilket kommer att beröra hela nätet dvs. alla muxar. I samband med omläggningen kommer det därför bli kortare sändningsuppehåll i berört område. Omläggningen kommer att påbörjas efter klockan 10:00 och beräknas vara klar senast klockan 18:00.

Uppdaterad information kommer att finnas på www.teracom.se

Behov av kanalsökning/ominstallation

Tittarna kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation på sin TV-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla TV-kanalerna efter genomförd omläggning. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter klockan 18:00 på omläggningsdagen.

Tidsplan och områdesindelning

Omläggning kommer att genomföras regionvis i fem etapper över Sverige. Nedan redovisas datum för omläggning och övergripande regionindelning. Kartan ger också en överskådlig bild av MPEG4-migrationens fem etapper.

Detaljerad regionsindelning på storstationsnivå kommer att delges i senare skede.
Uppdaterad information kommer att finnas på www.teracom.se

Kommentarer inaktiverade.