Den 5 oktober sker uppgraderingen av TV via marknätet i Gästrikland!

Jag skrev om detta tidigare men idag den 9 augusti fick jag information om att Gävle numera ingår i Etapp 1, så därför sker ändringen i Gästrikland redan tisdagen den 5 oktober.

Bakgrund till förändringen.

I september 2020 beslutade myndigheten för press, radio och TV (MPRT) att alla programtjänster (TV-kanaler) i marknätets mux 2 och 3 skall övergå till att nyttja den mer effektivare komprimeringstekniken MPEG4. Enligt uppdaterade sändningsvillkor skall berörda TV-kanaler börja använda MPEG4-tekniken senast den 31 maj 2021. Parallellt med detta har Sveriges Television (SVT) beslutat att TV-kanalerna i mux 1 också skall gå över till MPEG4, vilket möjliggör att SVT1 och SVT2 kommer kunna sändas i HD-kvalitet i SVT’s mux 1.

Beskrivning av nätförändringar

Övergripande

Omläggningen kommer att genomföras regionvis i etapper över Sverige. På omläggningsdagen läggs utsändningen om på på alla muxar inom berört område.
Övergripande sker följande på omläggningsdagen:

  • Samtliga TV-kanaler som idag ligger i mux1-3 övergår till MPEG4-tekniken.
  • 11 TV-kanaler byter muxinplacering.
  • Parallellsändning av SD/HD upphör.
  • Regionala sändningar på SVT2 upphör.

Notera att det inte sker några frekvensbyten ute på sändarstationerna i denna omläggning.

Byte av sändningsteknik / muxinplacering

Tabellen nedan listar de kanaler som berörs vid omläggningen och hur. Förändringar varierar per kanal med avseende på muxinplacering, signalering, komprimeringsteknik och utsändningsteknik.
(Öppna bilden i ny flik om du vill zooma eller göra den större för att se detaljer)

* I mux 3 nyttjas DVB-T2 redan i delar av landet.

Parallellsändning av SD/HD upphör

För närvarande parallellsänds TV-kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 både som SD-kanaler (kanalplats 1-5) och i HD-kanaler (kanalplats 61-65). I samband med MPEG4-migrationen upphör denna parallellsändning och de fem kanalerna kommer därefter enbart att sändas ut som HD-kanaler. De fem HD-kanalerna kommer då att återfinnas på kanalplats 1-5 och vara inplacerade i mux 1 (SVT1 HD och SVT2 HD) respektive mux 2 (TV3 HD, TV4 HD och Kanal 5 HD, Utsändningen kommer att ske i DVB-T/MPEG4.

Regional nedbrytning av SVT2 upphör – nytt Service ID

I samband med MPEG4-migrationen så upphör SVT2 att vara regionalt nedbruten i marknätet för TV. Till följd av detta kommer kanalplats få ny signalering med nytt, nationellt Service ID (SID). Samtidigt kommer kanalplats 97 att tas bort från kanallistan.

Så här påverkas tittarna

Krav på mottagare med stöd för MPEG-4

För att fortsatt kunna titta på alla TV-kanaler efter genomförd omläggning behövs en TV-mottagare med stöd för MPEG4-tekniken. För vissa kanaler blir det även krav på att mottagaren har stöd för utsändningstekniken DVB-T2 (se tabell under kapitel ”Byte av sändningsteknik/muxinplacering”)

Sändningsuppehåll

På själva omläggningsdagen kommer Teracom att växla över till en ny teknisk plattform, vilket kommer att beröra hela nätet dvs. alla muxar. I samband med omläggningen kommer det därför bli kortare sändningsuppehåll i berört område. Omläggningen kommer att påbörjas efter klockan 10:00 och beräknas vara klar senast klockan 18:00.

Uppdaterad information kommer att finnas på www.teracom.se

Behov av kanalsökning/ominstallation

Tittarna kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation på sin TV-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla TV-kanalerna efter genomförd omläggning. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter klockan 18:00 på omläggningsdagen.

Tidsplan och områdesindelning

Omläggning kommer att genomföras regionvis i fem etapper över Sverige. Nedan redovisas datum för omläggning och övergripande regionindelning. Kartan ger också en överskådlig bild av MPEG4-migrationens fem etapper.

Av frekvenstekniska skäl så kommer den tidigare kommunicerade områdesindelningen att
justeras något. Etapp 1 kommer att utökas och även inkludera Gävle. Mer information hittar du på www.teracom.se

Det finns även en testkanal på programplats 88 och kan du se den så har du prylar som funkar.

Kommentarer inaktiverade.